2022

Understanding Gender Bias in Knowledge Base Embeddings

Yupei Du, Qi Zheng, Yuanbin Wu, Man Lan, Yan Yang, Meirong Ma
ACL 2022

2021

Word Reordering for Zero-shot Cross-lingual Structured Prediction

Tao Ji, Yong Jiang, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Yuanbin Wu and Xiaoling Wang
EMNLP 2021

A Unified Encoding of Structures in Transition Systems

Tao Ji, Yong Jiang, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Yuanbin Wu and Xiaoling Wang
EMNLP 2021

UniRE: A Unified Label Space for Entity Relation Extraction

Yijun Wang, Changzhi Sun, Yuanbin Wu, Hao Zhou, Lei Li, Junchi Yan
ACL 2021

Is "hot pizza" Positive or Negative? Mining Target-aware Sentiment Lexicons

Jie Zhou, Yuanbin Wu, Changzhi Sun, Liang He
EACL 2021

ENPAR: Enhancing Entity and Entity Pair Representations for Joint Entity Relation Extraction

Yijun Wang, Changzhi Sun, Yuanbin Wu, Hao Zhou, Lei Li, Junchi Yan
EACL 2021

Generating CCG Categories

Yufang Liu, Tao Ji, Yuanbin Wu, Man Lan
AAAI 2021

2020

A Sentiment-Aware Pre-Trained Model for Cross-Domain Sentiment Analysis

Jie Zhou, Junfeng Tian, Rui Wang, Yuanbin Wu, Wenming Xiao, Liang He
COLING 2020

Pre-training Entity Relation Encoder with Intra-span and Inter-span Information

Yijun Wang, Changzhi Sun, Yuanbin Wu, Junchi Yan, Peng Gao, Guotong Xie
EMNLP 2020

A Span-based Linearization for Constituent Trees

Yang Wei, Yuanbin Wu, Man Lan
ACL 2020

2019

Exploring Human Gender Stereotypes with Word Association Test

Yupei Du, Yuanbin Wu, Man Lan
EMNLP 2019

Joint Type Inference on Entities and Relations via Graph Convolutional Networks

Changzhi Sun, Yeyun Gong, Yuanbin Wu, Ming Gong, Daxing Jiang, Man Lan, Shiliang Sun, Nan Duan
ACL 2019

Graph-based Dependency Parsing with Graph Neural Networks

Tao Ji, Yuanbin Wu, Man Lan
ACL 2019

2018

Extracting Entities and Relations with Joint Minimum Risk Training

Changzhi Sun, Yuanbin Wu, Man Lan, Shiliang Sun, Wenting Wang, Kuang-Chih Lee, Kewen Wu
EMNLP 2018

AntNLP at CoNLL 2018 Shared Task: A Graph-based Parser for Universal Dependency Parsing

Tao Ji, Yufang Liu, Yijun Wang, Yuanbin Wu, Man Lan
CoNLL 2018

2017

A Learning Error Analysis for Structured Prediction with Approximate Inference

Yuanbin Wu, Man Lan, Shiliang Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang
NIPS 2017

A Fast and Lightweight System for Multilingual Dependency Parsing

Tao Ji, Yuanbin Wu, Man Lan
CoNLL Shared Task 2017

Large-scale Opinion Relation Extraction with Distantly Supervised Neural Network

Changzhi Sun, Yuanbin Wu, Man Lan, Shiliang Sun, Qi Zhang
EACL 2017

ECNU at EPE 2017: Universal Dependencies Representations Parser

Tao Ji, Yuekun Yao, Qi Zheng, Yuanbin Wu, Man Lan
IWPT 2017

2015

An Online Learning Algorithm for Bilinear Models

Yuanbin Wu, Shiliang Sun
ICML 2015